موزه صنایع دستی گرگان

موزه صنایع دستی گرگان به عنوان اولین موزه صنایع دستی استان گلستان درخانه امیرلطیفی و در مرکز شهر گرگان (در ...

اطلاعات بیشتر

موزه خصوصی زمین شناسی گرگان

با توجه به اینکه استان گلستان و شهرستان گرگان از لحاظ ژئوتوریسم یکی از محدود مناطق منحصر به فرد جهان و خاور ...

اطلاعات بیشتر

موزه خصوصی دست بافته های داری ترکمن

این موزه براساس علاقه و تجربه و ظرفیت بخش خصوصی با مدیریت سرکار خانم حِصل خانجانی در مرکز شهر گنبدکاووس قرار ...

اطلاعات بیشتر

موزه بزرگ گلستان

استان گلستان با پیشینه عظیم فرهنگی-تاریخی و طبیعی از دیرباز تا کنون از نقش ممتازی در تاریخ تحولات کشور ...

اطلاعات بیشتر

موزه آب گستان

یکی از موضوعات مهم موزه ای، مقوله آب است که پرداختن به جزییات مختلف تاریخ و تحول و رونق و کاربرد آن را در موزه ...

اطلاعات بیشتر

خانه موزه روستایی پرسیان آزادشهر

این موزه اولین خانه موزه روستایی استان گلستان است که توسط بخش خصوصی با مدیریت آقای رضا محمودی پارسیان در ...

اطلاعات بیشتر

موزه فرش گنبد کاووس

موزه فرش گنبد کاووس در ساختمانی متعلق به دوره پهلوی دوم و در مقابل میراث جهانی گنبد کاووس قرار گرفته است. ...

اطلاعات بیشتر

Mosqueschool of Karim Ishan (Qlich Ishan)

This structure located in region around Marave Teppe close to Karim Ishanin 35 km of the Kalaleh to Maraveh Teppe. This structure was built in Qajar dynasty. This building has one square yard23 ...

اطلاعات بیشتر

Aq Imam

This holy mausoleum can be mentioned as one of the historical monuments in Azadshahr. This place located in north-eastern of Azadshahrbetween MinudashtAzadshahr path. In this mausoleum Mohammad Ibn ...

اطلاعات بیشتر

Historical village of Farsian

This village is almost 1000 years old. The name of village came after migration of nomads from Fars province to this region. At that time inhabitants had decided to settle there because of its ...

اطلاعات بیشتر

Imamzadeh Nour

The mausoleum of Ishaq Ibn Mousa Ibn Jafar known as Imamzadeh Nour is monuments remained from Saljuq dynasty. The structure of this mausoleum which built as a polygon is located in Sarcheshmeh ...

اطلاعات بیشتر

Royal Palace (Palace Museum)

Palace of the Gorgan after conservation became Palace museum of Gorgan. This two storeyEuropean style building in 1317by the order of Reza Khan close to some official buildings was built. The Palace ...

اطلاعات بیشتر

Historical Bridge of Agh Ghala

Of the historical remains in Agh Ghala that can be mentioned is Safavid Dynasty Bridge. This bridge was built in 9 HAis located 18 km far north of Gorgan just outside of the old context of the Agh ...

اطلاعات بیشتر

Khaled Nabi regioncemetery

Khaled Nabi monument is located about 55 km north-east of Kalaleh county which from east reach to babashamlak mountainsin north southwest reach to Hezar darreh. Around the building there is a vast ...

اطلاعات بیشتر

Gomishan historical context

Gomishan (Komish Teppe) after Gorgan is the second city which has historical context. The gable forms making podium techniques largely using of woods are specific architectural characteristic of this ...

اطلاعات بیشتر

Imamzadeh Yahya Ibn Zeid

This shrine is in Gonbad-e Kavus. His parentage by three ancestors reached to Imam Ali. After Ashura some riots started by the vengeance of Imam Hossein which one of the most famous riots was riot of ...

اطلاعات بیشتر

Old Context of Gorgan

Old context of Gorgan is part of the region old contexts which includes more than 162 hectares. What we call it today old context of Gorgan is remains of a city (Estarabad)contained some urban spaces ...

اطلاعات بیشتر

Gorgan great wall

Gorgan great wall is the longest architectural remains in ancient Iran (200 km) after china Great wall (6000 km)limes in Germany (548 km) is the third largest defensive wall. This monument is one of ...

اطلاعات بیشتر

World cultural heritage of Gonbad-e Kavus

Gonbad-e Kavus is one of the most unparalleled structures remained from Islamic period in Iranis located in north of Gonbad-e Kavusthree km away from remains of the Jorjan the old city. By number ...

اطلاعات بیشتر

努尔墓

...

اطلاعات بیشتر

波斯古村

...

اطلاعات بیشتر

阿格伊玛目

...

اطلاعات بیشتر

伊尚神学院

...

اطلاعات بیشتر

戈米尚古宅

...

اطلاعات بیشتر