Skip to main content

قبرستان میدانا/فارسیان/گالیکش

منتشر شده توسط miras پنجشنبه 11 دی

این قبرستان که هم اکنون مورد استفاده مردم شیخان و لیونی است دارای قدمتی بیش از دو قرن است. در این قبرستان، سنگ قبری با قدمت ۲۳۰ سال را یافت شده است حتی ممکن است بیش از این هم قدمت داشته باشد. اما آنچه مسلم و قطعی است از ۲۳۰ سال قبل تاکنون قبرستان چمن مورد استفاده مردم فارسیان بوده و هست.

قابلیت درج نظر تنها برای کاربران سایت فراهم است