1

روستای ده چناشک

یکی از روستاهای با جاذبه شهرستان مینودشت - بخش کوهسارات

یکی از روستاهای شهرستان مینودشت - بخش کوهسارات روستای ده چناشک که دارای جاذبه های گردشگری فراوانی از جمله برفچال را  دداراست