1

سله برون در روستای فارسیان قانچی

سله برون در مراسم سنتی دندونی در روستای فارسیان قانچی

در روستای فارسیان قانچی آزادشهر مراسم دندونی از مراسمات آیینی و سنتی می باشد که سله بردن برای کودک یکی از بخشهای این مراسمات می باشد . سله به چندین سینی گرد که در داخل آنها لباس ،برنج و گوشت ، حبوبات ، تنقلات ،شیرینی و کادو می گذارند و بصورت سنتی تزئین می کنند .