1

کوه قره لند در روستای زیبای الستان علی آبادکتول

کوه قرقلند در گلستان

 

کوه قره قلند

این کوه نیمه جنگلی در 27 کیلومتری  جنوب شهرستان علی آباد کتول در دهنه ی زیبا محمد آباد و در 7 کیلومتری  جنوب شرقی روستای الستان قرار دارد . کوه قره قلند  سرچشمه ی رودهای گلیورت و رودبار الستان و آخران می باشد ،  که از چشمه های سعدی و خنک چشمه سرازیر می شود .این کوه از جنوب شرقی به کوه سرخه چیل و از غرب به کوه گل متصل است . برای دستیابی به این قله باید با وسیله ی نقلیه به مقصد علی آباد سپس دهنه ی محمد آباد و از آنجا روستای الستان حرکت کرد .کوه قرقلند در۲۷ ‏کیلومتری جنوب علی آباد و در ۸ ‏کیلومتری جنوب شرقی روستای الستان قرار گرفته است. ارتفاع این کوه حدود ۳۰۳۹ متر است. کوه نیمه جنگلی قرقلند سرچشمه رودهای گار یوری ، رود بار الستان و آقران می باشد. همچنین چشمه های متعددی از این کوه سرچشمه می گیرند و سرازیر می شوند.