اطلاع رسانی خدمات


عنوان خدمت نحوه اراپه زیرخدمت راهنمای استفاده از زیرخدمت شناسنامه خدمت لینک صفحه دریافت خدمت FAQ SLA شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیرخدمت

ارائه مجوزهای مربوط به دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري (بند ب)


زیرخدمتها:


1. صدور یا تمدید مجوز دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري (بند ب)

2. اصلاح و تغییر مجوز دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري (بند ب)

3. صدور معرفی نامه جهت دفتر خدمات مسافرتی گردشگری به سایر دستگاه ها

4. نظارت بر عملکرد دفتر خدمات مسافرتی گردشگری 

 لینک به سامانه  لینک به سامانه  لینک به سامانه  لینک به سامانه  لینک به سامانه  لینک به سامانه  لینک به سامانه

ارائه مجوزهای بهره برداری از تاسیسات گردشگری


زیرخدمتها:


1.صدور پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری

2.تمدید پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری

3.اصلاح و تغییر در پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری

4.صدور و تمدید مجوز شرکت های حمل و نقل گردشگری

لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه

حمایت و نظارت بر کارگاه های تولید صنایع دستی


زیرخدمتها:


1.صدور و تمدید پروانه توليد كارگاهي صنایع دستی

2.درجه بندی و ارائه گواهی کیفیت کارگاه های تولیدات صنایع دستی

3.حمایت بیمه ای از کارگاه های صنایع دستی

4.نظارت بر کارگاه های تولیدی صنایع دستی

5.حمایت مالی و مشاوره ای تجهیز کارگاههای صنایع دستی

6.صدور و تمدید جواز تاسيس كارگاه صنایع دستی

لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه

حمایت و نظارت بر تولید انفرادي صنایع دستی


زیرخدمتها:


1.صدور و تمدید پروانه تولید انفرادی هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی

2.نظارت بر پروانه انفرادی صنایع دستی

3.حمایت بیمه ای از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه

نظارت و کنترل ورود اموال فرهنگی تاریخی


زیرخدمتها:


1.تعیین جایگاه ثبتی اموال فرهنگی تاریخی

2.نظارت بر ورود اشیاء فرهنگی تاریخی به موزه های سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری

3.خرید اموال منقول فرهنگی تاریخی مجاز در درست مردم

4.مستندنگاری و ساماندهی اطلاعاتی عمومی و تخصصی

5. استرداد اشیاء فرهنگی تاریخی به کشور

لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه

بررسی و نظارت برکسری اموال امنای اموال و سرقت اموال فرهنگی تاریخی


زیرخدمتها:


بررسی کسری اموال امنای اموال و سرقت اموال فرهنگی تاریخی

لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه

حفظ و احیاء بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی


زیرخدمتها:


1. حفاظت، مرمت و احیاء بناها، بافت ها و محوطه هاي تاريخي

2. مراقبت (حفاظت فيزيكي) از بناها، محوطه ها و بافت هاي فرهنگي و تاريخي

3. راهبری حفاظت، مرمت و احیاء بناهای مهم تاریخی

لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه

صدور موافقت اصولی و مجوز ایجاد، اصلاح و یا تكمیل تأسیسات گردشگری


زیرخدمتها:


1.صدور موافقت اصولی تاسیسات گردشگری

2. صدور مجوز و نظارت بر ایجاد، اصلاح و یا تکمیل تاسیسات گردشگری

لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه

شناسایی و حمایت از فعالین و شاغلین صنایع دستی


زیرخدمتها:


1.صدور و تمدید کارت شناسایی فعالین و شاغلین صنایع دستی

2.تایید مشاغل خانگی صنعتگران صنایع دستی

3. ارائه معرفی نامه جهت صنعتگران صنایع دستی به بیمه

لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه

آموزش های تخصصی میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی


زیرخدمتها:


1.صدور و تمدید مجوز اجرای دوره های آموزشی تخصصی گردشگری
2.ارائه مدرک جامع دوره های تخصصی گردشگری
3.اصلاح و تغییر مجوز آموزشگاه های تخصصی گردشگری
4.صدور مجوز برگزاری دوره های آموزش تخصصی ویژه شاغلین صنایع دستی
5.صدور کارت مربیگری صنایع دستی
6.صدور گواهی نامه آموزش تخصصی برای شاغلین صنایع دستی
7.برگزاری دوره های آموزشی تخصصی موزه و موزه داری

 

لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه

اعتباربخشي گشت های دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري


زیرخدمتها:


1.تأیید درخواست گشت دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري

2.صدور یا تمدید کارت راهنمايان گشت

3.ابطال کارت راهنمايان گشت

4.تغییر کارت راهنمايان گشت

5.صدور گواهینامه حرفه ای گردشگری سلامت

لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه

ثبت میراث طبیعی، فرهنگی ناملموس و آثار منقول و غیر منقول تاریخی در فهرست آثار ملی و بین المللی


زیرخدمتها:


1. پیشنهاد مصادیق میراث طبیعی و ناملموس به یونسکو برای ثبت در فهرست های میراث جهانی

2. ثبت میراث طبیعی در فهرست آثار ملی

3. تعیین حریم حفاظتی و آزاد سازی میراث طبیعی و تاریخی

4. حفظ و احیا میراث طبیعی

5. ثبت آثار غیر منقول تاریخی - فرهنگی در فهرست آثار ملی

6. تعیین و آزاد سازی حریم آثار ملی غیر منقول

7. ثبت میراث فرهنگی نا ملموس در فهرست آثار ملی و پاسداری و احیا آن

8. ثبت آثار منقول تاریخی-فرهنگی در فهرست آثار ملي

لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه

نمایش آثار تاریخی و فرهنگی


زیرخدمتها:


1. نمایش مجازی موزه ها و اماکن فرهنگی،تاریخی کشور
2. فروش بليط اماكن فرهنگي - تاريخي
3. ارائه راهنمای صوتی موزه ها و اماکن فرهنگی،تاریخی

لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه

نظارت بر اموال مجموعه داران و دستگاه های اجرایی


زیرخدمتها:


1. صدور پروانه مجموعه داری

2. مستندنگاری اشیاء مجموعه داران و در اختیار دستگاه ها

3. تأیید اثر فرهنگی تاریخی دستگاه ها و مجموعه داران

4. حفاظت و مرمت اشیاء مجموعه داران

لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه

اعطای نشان مرغوبیت محصولات صنایع دستی


زیرخدمتها:


اعطای نشان مرغوبیت محصولات صنایع دستی

لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه

طراحي و نمونه سازي صنايع دستي


زیرخدمتها:


طراحی و نمونه سازی محصولات بر حسب رشته های صنایع دستی

لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه

حفظ و نگهداری رشته های صنایع دستی در حال منسوخ شدن یا منسوخ شده


زیرخدمتها:


حفظ و نگهداری رشته های صنایع دستی در حال منسوخ شدن یا منسوخ شده

لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه

استاندارد سازی رشته های و فضاهای کارگاهی صنایع دستی


زیرخدمتها:


1.استاندارد سازی رشته های صنایع دستی

2.استاندارد سازی فضاهای کارگاهی صنایع دستی

لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه

حمايت از عرضه و فروش محصولات صنايع دستي


زیرخدمتها:


1.حمايت از بسته بندي محصولات صنايع دستي

2.صدور مجوز برگزاری بازارچه های موقت عرضه و فروش صنایع دستی

3.صدور مجوز ایجاد، اصلاح و یا تجهیز بازارچه های دائمی صنایع دستی

4.صدور مجوز برگزاری حراجی صنایع دستی

5.صدور جواز تاسیس، و پروانه فعالیت فروشگاه های صنایع دستی

لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه

ترویج و فرهنگ سازی میراث فرهنگی، صنایع دستی و توسعه گردشگری (تبلیغ و ترویج)


زیرخدمتها:


ترویج و فرهنگ سازی میراث فرهنگی، صنایع دستی و توسعه گردشگری (تبلیغ و ترویج)

لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه

ارائه آمار تحلیلی حوزه گردشگری


زیرخدمتها:


ارائه آمار تحلیلی حوزه گردشگری

لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه

رسیدگی به شکایات حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی


زیرخدمتها:


رسیدگی به شکایات حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه

انعقاد و اجرای تعهدات مشترک بین المللی جمهوری اسلامی ایران در حوزه گردشگری


زیرخدمتها:


1.انعقاد یادداشت تفاهم همکاری های مشترک گردشگری

2.انعقاد برنامه اجرایی همکاری های مشترک گردشگری

3.توسعه و تعامل با سازمان های تخصصی منطقه

لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه

ارائه مجوزها و نظارت بر نقل و انتقال اشیاء فرهنگی تاریخی


زیرخدمتها:


1.صدور مجوزو نظارت بر نقل و انتقال قطعی درون سازمانی اشیاء فرهنگی تاریخی 
2.صدور مجوزو نظارت بر نقل و انتقال قطعی برون سازمانی اشیاء فرهنگی تاریخی 
3.صدور مجوزو نظارت بر نقل و انتقال امانی درون سازمانی اشیاء فرهنگی تاریخی 
4.صدور مجوزو نظارت بر نقل و انتقال امانی برون سازمانی اشیاء فرهنگی تاریخی

 

لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه

صدور پروانه تجارت اموال فرهنگی تاریخی منقول مجاز و نظارت بر برگزاری حراج ها


زیرخدمتها:


صدور پروانه تجارت و نظارت بر نحوه برگزاری حراج ها

لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه

نظارت و برگزاری نمایشگاه ها ، جشنواره ها و همایش های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی


زیرخدمتها:


1. صدور مجوز برگزاری نمایشگاه های داخلی صنایع دستی
2. صدور مجوز برگزاری و مشارکت در نمایشگاه های خارجی صنایع دستی
3. برپایی نمایشگاههای داخلی و بین المللی گردشگری
4. برگزاری جشنواره ها، نشست ها و همایش های گردشگری

 

لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه

صدور موافقتنامه تأسیس مناطق نمونه گردشگری


زیرخدمتها:


1. صدور موافقتنامه تاسیس مناطق نمونه گردشگری

2.حمایت و نظارت بر ایجاد زيرساخت هاي تاسیسات گردشگري

لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه

اعطای تسهیلات وزارتخانه میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی به متقاضیان


زیرخدمتها:


1.اعطای تسهیلات و یارانه به پروژه های گردشگری

2.اعطای تسهیلات به کارگاه های تولیدی صنایع دستی

3.اعطای تسهیلات و یارانه مشارکت در مرمت ابنیه های تاریخی به بخش خصوصی

4. اعطای تسهیلات و یارانه برای حفاظت و مرمت پایگاه ها ملی و جهانی

5.اعطاء کمک های فنی و اعتباری به مالکین و بهره برداران آثار فرهنگی تاریخی

6.اعطای تسهیلات مشارکتی در مرمت ابنیه تاریخی به بخش خصوصی

7. اعطای اعتبارات زیر ساختی به تاسیسات گردشگری

لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه

حمایت از تشکل های مردم نهاد در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی


زیرخدمتها:


1. رتبه بندی مجامع و تشكل هاي مردم نهاد در حوزه میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری

2. آموزش و توانمند سازي تشكلهاي مردم نهاد در زمینه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی

لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه

اطلاع رسانی و معرفی جاذبه ها و ظرفیت های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری


زیرخدمتها:


اطلاع رسانی و معرفی جاذبه ها و ظرفیت های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه

پاسخ به استعلامات دستگاه ها در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری


زیرخدمتها:


1. پاسخ به استعلامات در خصوص ثبت و حریم میراث فرهنگی و طبیعی

2.پاسخ به استعلامات در محدوده عرصه و حریم پایگاه ها ملی و جهانی

3.پاسخ به استعلامات قانونی در خصوص ضوابط حفاظتی و احیایی -عرصه ها و حرائم آثار تاریخی، فرهنگی و بافت های تاریخی، محوطه باستانی

4.پاسخ به استعلامات در خصوص تاسیسات و موسسات گردشگری (مجوز ماهواره-اماکن-وزارت خارجه-ناجا-تعزیرات- ثبت شرکت ها برای تغییر نام)

5.پاسخ به استعلام های تخصصی تشكل هاي مردم نهاد در حوزه وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه

شناسایی و حفاظت پایگاههای میراث فرهنگی ملی و جهانی


زیرخدمتها:


1. شناسایی و ساماندهی پایگاه های میراث فرهنگی در سطح جهانی

2. حفاظت و مرمت پایگاههای میراث فرهنگی ملی و جهانی

3. شناسایی و ساماندهی پایگاه های میراث فرهنگی در سطح ملی

لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه

راه اندازی خانه های صنایع دستی


زیرخدمتها:


1. راه اندازی خانه های سنتی صنایع دستی

2. راه اندازی خانه های خلاق صنایع دستی

لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه

ارائه مجوزهای مطالعات باستان شناسی و فعالیت موسسات مدیریت، مرمت و احیاء آثار فرهنگی و تاریخی


زیرخدمتها:


1. صدور مجوز مرمت و احیاء بناهای تاریخی

2. صدور مجوز تغییر کاربری و واگذاری ابنیه تاریخی هم شان اثر

3. صدور مجوز مطالعات باستان شناسی

4. صدور مجوز بهره برداری ابنیه واگذاری شده

5. صدور مجوز فعالیت موسسات مدیریتی محوطه ها و ابنیه فرهنگی و تاریخی

6. صدور مجوز فعالیت کارگاه ها و موسسات مرمت محوطه ها و ابنیه فرهنگی و تاریخی

7. صدور مجوز فعالیت موسسات خدمات مشاوره 

لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه

نظارت بر تاسیس و فعالیت تشکل های حرفه‌ای گردشگری


زیرخدمتها:


1. صدور مجوز فعالیت تشکل های حرفه ای گردشگری
2. نظارت بر فعالیت تشکل های حرفه ای گردشگری

لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه

ارائه مجوز تاسیس موزه های دولتی و خصوصی


زیرخدمتها:


1. صدور مجوز تاسیس موزه های تخصصی دستگاههای اجرایی

2. صدور مجوز تاسيس موزه خصوصي

لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه

حفظ ، احیا و نگهداری موزه ها و اشیا تاریخی و فرهنگی


زیرخدمتها:


1.  نظارت بر اقدامات عمرانی در انواع موزه ها (کاخ موزه ها، سایت موزه ها و اکو موزه ها) 
2. مرمت اموال منقول فرهنگی،تاریخی(بخش دولتی و خصوصی)
3. حفاظت و نگهداری اموال منقول فرهنگی،تاریخی(بخش دولتی و خصوصی)
4. حمایت از آزمایشگاه ها و کارگاههای حفاظت و مرمت اموال فرهنگی، تاریخی

لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه

نظارت و ارزیابی تاسیسات گردشگری و صدور مجوزهای مربوطه


زیرخدمتها:


1. درجه بندی و صدور گواهینامه تاسیسات گردشگری 
2. صدور مجوز ارزیابان و مدیران فنی طرح تطبیق تاسیسات گردشگری
3. صدور مجوز فعالیت شرکت های طرح تطبیق تاسیسات گردشگری
4. نظارت بر عملکرد شرکت ها و عوامل ارزیابی طرح تطبیق تاسیسات گردشگری
5. نظارت بر تاسیسات گردشگری

لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه

فروش، نقل و انتقال امانی، ورود و هدیه اشیاء تاریخی فرهنگی مجاز به سازمان


زیرخدمتها:


1. ورود اشیا حاصل از کشف اتفاقی به سازمان
2. ورود اشیاء حاصل از پژوهشهای باستانشناسی به سازمان
3. استرداد خارجی اشیاء تاریخی فرهنگی اعلام شده از طریق مراجع قانونی 
4. هدیه اشیاء تاریخی فرهنگی به سازمان بررسی اشیاء توقیفی 
5. نقل و انتقال امانی اشیاء تاریخی فرهنگی جهت نمایشگاه های داخلی )درون سازمان( 
6. نقل و انتقال امانی اشیاء تاریخی فرهنگی جهت نمایشگاههای خارجی 
7. نقل و انتقال قطعی اشیاء تاریخی فرهنگی 
8. نقل و انتقال امانی نمونههای مطالعاتی جهت انجام پژوهش
9. نقل و انتقال امانی اشیاء تاریخی فرهنگی جهت غنی-سازی موزهها 
10. نقل و انتقال امانی اشیاء تاریخی فرهنگی )کمتر از یك روز( جهت انجام مطالعات 
11. نقل وانتقال قطعی نمونههای آزمایشگاهی به خارج از کشور 
12. تبدیل وضعیت اموال منقول تاریخی فرهنگی از جایگاه موزهای به غیر موزهای 
13. نقل و انتقال امانی اشیاء تاریخی فرهنگی به خارج از کشور جهت انجام مطالعات یا مرمت 
14. نقل و انتقال امانی اشیاء تاریخی فرهنگی جهت انجام مرمت
15. پیگیری اشیاء سرقتی
16. فروش اشیاء تاریخی فرهنگی مجاز به سازمان اموال تملیكی 
17. بررسی حوادث رخ داده برای اشیاء تاریخی فرهنگی
18. رسیدگی به کسری اشیاء تاریخی فرهنگی 19. امحاء اشیاء تقلبی

 

لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه لینک به سامانه

 اعلان ها :
در حال حاضر سایت در دسترس می باشد، در غیر این صورت اطلاع رسانی خواهد شد


الزامات قانونی :
نسخه موبایل | نقشه تارنما | RSS | دفاتر پیشخوان | حریم خصوصی | بیانیه سطح خدمات | شخصی سازی | دستورالعمل بروز رسانی سایت | راهبرد مشارکت ملی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان میراث فرهنگی, گردشگری و صنایع دستی استان گلستان است

[ آخرین بروزرسانی دوشنبه 17 بهمن 1401 10:59 ]
ارتباط با مدیرکل و معاونین

در صورتی که نیاز به دریافت پاسخ دارید , حتما ایمیل خود را وارد نمائید تا در اولین فرصت به درخواست شما پاسخ داده شود , در غیر این صورت پیغام شما بدون پاسخ خواهد بود
*
مردمی کارکنان اداره
*


پست زمینه


اندازه فونت