شفافیت

NameSizeTypeLast Modified

انتشار اطلاعات قابل استفاده برای کسب و کارها07/26/2023 09:27 AM
انتشار جزئیات مرتبط با قراردادها07/26/2023 09:28 AM
انتشار فهرست مجوزهای اعطایی توسط دستگاه07/26/2023 09:29 AM
انتشار فهرست مناقصات و مزایدات07/29/2023 04:13 AM
هزینه کرد سالانه دستگاه07/26/2023 09:31 AM
توضیح مختصر0.12 MBPDF07/26/2023 09:31 AM
نقاط قوت و ضعف0.04 MBPDF07/26/2023 09:31 AMصفحه اصلی سایت